புள்ளிகள்,கோடுகள்,கோலங்கள்

சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்,சொல்கிறேன்